MTÜ PÄRNU NAISTE VARJUPAIK

PÕHIKIRI

I. ÜLDSÄTTED

 

1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on mtü Pärnu Naiste Varjupaik , lühendatult mtü  PNV. See on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev avalikes huvides tegutsev organisatsioon.

1.2. PNV asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu  maakond.

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. PNV majandusaasta on kalendriaasta.

1.5    PNV on asutatud tähtajatult

1.6   PNV tegevuse eesmärgiks on võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega (füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline, majanduslik, vaimne vägivald, sh prostitutsioon ja naistega kaubitsemine) vägivallariskide ennetamise ning vägivalla ohvrite toetamise kaudu. Esmaseks eesmärgiks on abistada lähisuhtevägivalla all kannatavaid naisi (vajadusel koos lastega) ning aidata neil välja tulla vägivallaringist.

1.7   Oma eesmärgi saavutamiseks tegutseb PNV aktiivselt järgmistes põhisuundades:

1.7.1        osutab psühholoogilist kriisiabi;

1.7.2        pakub vägivalla ohvritele varjupaigateenust;

1.7.3        pakub sotsiaalset, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist;

1.7.4        osaleb ohvrite ja nende lähedaste tugivõrgustiku loomisel ja tugivõrgustiku töös;

1.7.5        töötab välja ja viib ellu projekte ning programme naistevastase vägivalla ennetamiseks ja avalikkuse teavitamiseks;

1.7.6        korraldab koolitusi oma liikmetele ja teistele isikutele;

1.7.7        organiseerib avalikke üritusi ja avaldab teavet oma tegevuse kohta;

1.7.8        teeb koostööd riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal;

1.7.9        teeb ettepanekuid oma tegevuse eesmärkidega seonduvate õigusaktide, strateegiate, tegevuskavade jm vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks;

1.7.10    arendab majandustegevust oma eesmärkide saavutamiseks;

1.7.11    maksab stipendiume, toetusi vastavalt juhatuse poolt vastuvõetud korrale

 

II. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

 

2.1. PNV liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada PNV eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2. PNV liikmeks astumiseks esitab kandidaat PNV juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub järgima ühingu põhikirja ja kahe PNV liikme soovitused.

2.3. PNV liikmeks vastuvõtmise otsustab PNV juhatus või põhikirja punktis 2.10. toodud juhul üldkoosolek.

2.4. Liikmeks vastuvõetutele laienevad kõik PNV liikme õigused ja kohustused.

2.5. PNVst väljaastumine toimub liikme sellekohase kirjaliku avalduse alusel või juhatuse otsusega.

2.6. PNV juhatus kustutab väljaastumisavalduse esitanud liikme PNV liikmete nimekirjast kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.

2.7. Liikme võib PNVst välja arvata juhatuse või üldkoosoleku otsusega, kui:

2.7.1 .liige kahjustab oma tegevusega PNV head nime või mainet või tema tegevus ei ole kooskõlas PNV eesmärkidega;

2.7.2. liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi PNV koosolekul ega muus tegevuses;

2.7.3. liige on jätnud täitmata muu olulise kohustuse PNV ees.

2.8. Liikme väljaarvamise otsustab PNV juhatus oma koosolekul, teatades sellest väljaarvatavale liikmele kirjalikult 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma suuline või kirjalik selgitus väljaarvamise küsimuse arutamisel.

2.9. Väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.

2.10. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval PNV üldkoosolekul.

 

III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

3.1. Liikmel on õigus:

3.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

3.1.2..olla valitud juhatuse liikmeks;

3.1.3..saada juhatuselt teavet PNV tegevuse kohta;

3.1.4..kasutada ettenähtud korras PNV vara.

3.2. Liige on kohustatud:

3.2.1.. järgima PNV tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;

3.2.2…teatama juhatusele PNV liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe kuu jooksul peale nende muutumist.

 

IV. ÜLDKOOSOLEK

 

4.1. PNV kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on :

4.2.1..põhikirja ja eesmärgi muutmine;

4.2.2..juhatuse liikmete valimine;

4.2.3..majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.4..PNV varade kasutamise, käsutamise ja valdamise korra kinnitamine;

4.2.5..PNVst liikmest väljaarvamise ja liikmeks vastuvõtmise lõplik otsustamine, kui juhatuse vastava otsuse peale on kaevatud;

4.2.6..muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1..aastaaruande kinnitamiseks vähemalt korra aastas;

4.3.2..muudel juhtudel, kui PNV huvid seda nõuavad.

4.4. Juhatus teavitab liikmeid üldkoosolekust igale liikmele vastavasisulise kirjaliku teate või meili saatmisega.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest kui põhikiri või seadus ei  näe ette suurema häälte enamuse nõuet.

4.7. PNV põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälte enamus.

 

V. JUHATUS

5.1. Juhatus, milles on vähemalt kolm liiget, esindab PNV-d õigustoimingutes ja juhib tema igapäevast tegevust.

5.2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kaheks aastaks.

5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete häälteenamus.

5.4. Juhatus omab õigust otsustada kõiki strateegia, planeerimise ja juhtimisega seotud küsimusi, mis pole põhikirja kohaselt jäetud üldkoosoleku pädevusse.

5.5. Juhatuse pädevuses on:

5.5.1. pidada PNV liikmete arvestust;

5.5.2.  koostada PNV eelarve ja tegevusplaan;

5.5.3.  koostada aastaaruanne ja esitada see heakskiitmiseks üldkoosolekule;

5.5.4.  kasutada, käsutada ja vallata vastavalt seadusele ja põhikirjale PNV vara;

5.5.5.  korraldada PNV raamatupidamist;

5.5.6. esindada ise või korraldada vajadusel PNV esindamist kohtus ja suhetes riigi-või kohaliku omavalitsuse organitega.

5.6.  Juhatuse liige kohustub osalema aktiivselt PNV töös.

 

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

6.1. PNV ühinemine , jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.

6.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed ja üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Likivideerimisel alles jäänud vara antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslik juriidilisele ühingule.