KÜSK

AK sümbol

AK-2020-2025__

 

01.04.2020-31.08.2020 viime läbi projekti “Kastist välja arengukava”, mida toetab rahaliselt Kodanikuühiskonna Sihtkapita 3900 euroga.

Projekt “Disain loob eelise”, mis kestis 01.04.2018 kuni 30.04.2019.a. on edukalt lõpetatud.

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas meie projekti „Disain loob eelise“ 8512.60 euroga.
Projekti eesmärk oli ühenduse meeskonna poolt teadlikult disainitud ning juhitud teenus, mis aitab kaasa ühingu tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse põhikirjalised eesmärgid.

Teenuse disainimisel ühendasime teadmised ja oskused erinevatest ühingu tööprotsesside juhtimisest. Saavutasime selle, et suudame sihtgrupile st. lähisuhtevägivalla ohvritele pakkuda eristuvat, veelgi mugavamat, ootusi ületatavat ja just nende vajadustele vastavat teenust.
Läbiviidud 3 koolitust ja 4 töötuba aitasid ühingul saavutada eesmärgipärane arenguhüpe ning oskuse võrrelda saavutatud arenguid.

Projekti läbiviimisel saavutasime taotluses kirja pandud põhieesmärgi, milleks oli teadlikult disainitud teenus, mis aitab kaasa tegevusvõimekuse suurendamisele ühingu eesmärkide saavutamisel. Läbiviidud koolitused on andnud teadmisi, mida kasutades suudame sihtgrupile pakkuda nüüd paremat teenust lähisuhtevägivallst väljumisel. Kõiki neid omandatud oskusi oskuslikult juhtides omame mugavat ja eristutavat teenust, mis vastab sihtgrupi vajadustele.

 

 

 

Oleme testimise käigus juba rakendanud uusi teenuse nüansse ja tulemused näitavad lähteülesandes püstitatud probleemide lahendusi.

Seega ühingu arenguhüpe on saavutatud:

· juba toimivalt läbi uute omandatud oskuste rakendamise,

· laienenud meeskond, kes väga hästi teavad meie teenuse eripärasid ja oskavad pakkuda parimat ja eristuvat teenust,

· motiveeritud meeskond, kes oma tagasisides on kirjeldanud iseenda arengut disaini protsessis osalemisel,

·  tagasiside koostööpartneritelt ja võrgustikuliikmetelt, kes samuti näevad muutusi meie teenuses, meie pakutavat teenust kasutavate klientide arvu tõus ja nende tagasiside.

Disain loob eelise

2013 Annetuste kogumise rakenduskava

2016 Kommunikatsioonistrateegia

2015 Ajas arenev Pärnu naiste varjupaik   

Viisime edukalt perioodil 01.05.2015 kuni 31.08.2016 ellu projekti „Ajas arenev MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik“, mida rahastas Kodanikuühiskonna Sihtasutus. Projekti planeerituid tegevusi (koolitusi, infomaterjalid) ületasime nagu meile ikka kombeks. Ühendus sai rikkamaks koostatud kommunikatsioonistrateegia ning selle rakendamiseks kuuluva tööplaani aastani 2020 võrra. Meie visuaalne identiteet sai uuendatud ning rikastasime ja laiendasime oma turundusmaterjale. Täname kõiki projektis osalenud koolitajaid, nõustajaid, eksperti, koostööpartnereid, rahastajat ja osalejaid.

Külastage kindlasti meie FB (Pärnu naiste tugikeskus) ja kodulehte www.naistevarjupaik.ee

Projekti esimesel tegevusperioodil viidi läbi avaseminar, lahenduste loomise töötuba, 4 koolitust ja avalikust kaasatud teemapäev „Kui nähtav on nähtav”.

Uskumatult aus ja kriitikavaba, kuid kitsaskohti vaagiv koostöö sai alguse juba avaseminarist ning jätkus strateegia koostamise perioodil. Inspireeriv ja meeskonnatööd tundvad inimesed andsid kogemustega edasi oma oskusi. Saime aru, et oleme enda vastu väga nõudlikud ning arengule suunatud. Saavutasime rikkalikult mahukaid töölehti, mõtteid, ettepanekuid millega edasi töötada.

Andsime võimaluse koostööpartneritele meie tegevuse vajalikkust ja tegelikku taset hinnata. Jagasime omavahel parimaid praktikaid. Saavutasime hea koostöö tulevikuks ning tõdesime, kui tähtis on osata oma sõnumit kommunikeerida nii, et see kõiki kõnetab. Olulised tegevused said eesmärgistatud.

Kommunikatsioonistrateegia koolituse ja koostamise käigus jõudsime analüüsida ühenduses toimivaid ning mittetoimivaid juhtimisprotsesse. Juhtimine on igasuguse tegevuse või protsessi osa. Oleme ümbersõnastanud ühenduse visiooni ja missiooni, eesmärgid ning eetikakoodeksi.

Keskendusime tõesti projektis toodud arenguvajadusele. Koolitused ja töötoad venisid planeeritust pikemaks, mitte jutuajamise vaid mõnusa töömeeleolu tõttu.

IMG_2130 IMG_2122 IMG_2108