Meie teenused

MTÜ Pärnu Naiste Varjupaik pakub alates 2009.aastast spetsialiseeritud kompleksteenusena toetust, asjatundlikku nõuannet ja turvalist keskkonda ning jõustamist naistele, kes on kogenud mistahes soopõhist vägivalda: füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist, majanduslikku. Varjupaiga teenused laienevad ka naistega kaasas olevatele lastele. Abivajajaid informeeritakse nende õigustest ja abi saamise võimalustest, ohvreid toetatakse emotsionaalselt ja neile pakutakse turvalist majutust, jõustamist vägivallaringi lõpetamiseks, psühholoogilist ja juriidilist nõustamist.

Tagatud on ohvri konfidentsiaalsus varjupaigas viibimisel ning nõustamis- või tugigrupiteenuse kasutamisel.

Tagatud on ööpäevaringne valmisolek ohvreid varjupaika vastu võtta seitse päeva nädalas ilma pühadeta.

Varjupaika saabuja esmase seisundi hindamise ja esmast informatsiooni ning nõu jagab kohapealne varjupaiga töötaja kohapeal. Varjupaiga teenus on välistatud psühhootilistele ja narko- või alkoholijoobes isikutele.

Teenuseid ei pakuta isikule, kes ei jälgi varjupaiga sisekorra eeskirju, on ohtlikud endale või teistele varjupaigas viibijatele.

Varjupaiga asukoht ei ole avalik. Varjupaigas saab üheaegselt pakkuda majutusteenust  10-le naisele lisaks nendega kaasasolevale lastele. Vajadusel lisavoodite võimalus.

Esmane- ja juhtumipõhine nõustamine sisaldab ohvri kaitset, mõistmist, emotsionaalset toetamist;

ohvri ja tema laste turvariski hindamist ning vajadusel turvaplaani koostamist, sh. turvalise majutuse ning ning turvalise ja konfidentsiaalse nõustamiskeskkonna tagamist.

Töös iga ohvriga lähtume talle osaks saanud vägivalla mõjust tema emotsionaalsele ja füüsilisele seisundile ning talle omaste vajaduste väljaselgitamist.

Teavitame ohvrit tema õigustest ja kõigist abisaamise võimalustest nii tugikeskuses kui väljaspool seda.

Ohvrile ja vajadusel ka tema lastele on tagatud jõustamine vägivallaringist väljumiseks, vajadusel turvaline majutus ( varjupaigateenus).

Koos ohvriga töötavad tugikeskuse töötajad välja ohvri vajadustest lähtuva realistliku tegevusplaani. Tegevusplaani elluviimise üle otsuse langetab naine ise. Tugikeskuse töötajad abistavad vajadusel ohvrit riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega suhtlemisel, dokumentide täitmisel ja asjaajamisel, millise toe järele on allasurutud naistel mõistetavalt suur vajadus.

Juriidilise nõustamise teenus sisaldab  järgmist:

  • ohvri abistamine avalduste ja taotluste tegemisel;
  • abistamine riigi-ja kohaliku omavalitsuse asutustega suhtlemisel;
  • juriidiliste probleemide lahenduste kavandamine ja ohvri juhendamine;
  • ohvrile muu vajaliku esmase õigusabi osutamine;
  • õiguste ja kohustuste selgitamine.

Psühholoogilise nõustamise teenus sisaldab järgmist:

  • ohvri psühholoogilise seisundi hindamine;
  • kriisiolukorra läbitöötamine ning ohvri isikupära, vajadusi ja keskkonda arvestades alternatiivsete lahenduste ja valikuvõimaluste pakkumine;

Kõik varjupaiga poolt pakutavad teenused on varjupaigas viibivale naisele ja lapsele tasuta, olenemata nende elukohast. Varjupaiga teenuse kättesaadavus võib oleneda kohtade täituvusest.